Wij vinden het belangrijk ouders goed en volledig te informeren over de opvang en op welke wijze hier in de praktijk invulling aan gegeven wordt. Dit begint al met de eerste kennismaking; onze website geeft overzichtelijk weer wat onze kernwaarden zijn en hoe deze kernwaarden tot uiting komen op de verschillende groepen en in de dagelijkse praktijk. Door middel van een rondleiding wordt kennisgemaakt met het team en krijgen ouders een indruk van de groepsruimtes, de sfeer en de interactie tussen kinderen en pedagogisch medewerkers. Na afloop van de rondleiding ontvangen ouders een informatieboekje waarin zij alle praktische en pedagogische informatie terug kunnen lezen. Na inschrijving ontvangen ouders bij het intakegesprek een map met aanvullende informatie, waarin onder andere informatie over de oudercommissie, de huisregels en het klachtenbeleid terug te vinden zijn.

Eenmaal gestart met de opvang willen wij ouders zo goed en volledig mogelijk blijven informeren over de ontwikkeling die hun kind doormaakt op de opvang, maar ook over bijvoorbeeld activiteiten en personeel. Kinderdagverblijf Beach Kids ziet ouders als de belangrijkste partners in de opvoeding van de kinderen, wij hechten dan ook veel waarde aan een goed contact met de ouders. Daarom hebben wij regelmatig overleg met ouders en is er veel tijd en aandacht voor een uitgebreide overdracht. Deze overdracht vindt bij het brengen en halen mondeling plaats, maar bij Beach Kids maken wij daarnaast ook gebruik van andere middelen voor overdracht.

Boekje

Ieder kind ontvangt op zijn of haar eerste opvangdag een boekje. In dit persoonlijke boekje zullen de pedagogisch medewerkers dagelijks schrijven. Zowel de praktische zaken, zoals slaaptijden, flessen en maaltijden worden hierin genoteerd, als een stukje over wat het kind gedaan heeft, welke activiteit ondernomen is en met wie hij of zij gespeeld heeft. Op deze wijze worden ouders betrokken bij de opvang en wordt iedere dag van ieder kindje gedocumenteerd. Daarnaast kunnen ouders desgewenst terugschrijven over praktische en/of leuke zaken.

Digitaal

Ouders worden indien mogelijk dagelijks getrakteerd op een foto van hun kind. Na toestemming wordt een what’s app groepje aangemaakt met de ouders en de groep. Doel hiervan is ouders middels een foto of video te laten zien wat hun kind doet en meemaakt op de opvang. Voor overleg en overdracht heeft het onze voorkeur telefonisch of mondeling contact te hebben.

Oudercommissie

Kinderdagverblijf Beach Kids beschikt over een oudercommissie. De oudercommissie vertegenwoordigd alle ouders van Beach Kids en komt minimaal twee keer per jaar, eventueel samen met het management/directie, bij elkaar om te vergaderen over uiteenlopende onderwerpen zoals het activiteitenaanbod, het voedingsbeleid of speelmateriaal. De oudercommissie beschikt over adviesrecht, onder andere met betrekking tot tariefswijzigingen. Binnen de oudercommissie is één lid aangewezen als vertrouwenspersoon en klachtencoördinator, die dient als aanspreekpunt voor alle ouders van Beach Kids. Bovendien mogen alle ouders onderwerpen voor de vergadering inbrengen en kunnen zij zich aanmelden voor aanwezigheid bij een oudercommissievergadering.

Nieuwsbrief

Kinderdagverblijf Beach Kids verstrekt maandelijks een nieuwsbrief aan alle ouders om deze te informeren als uiteenlopende zaken, zoals bijvoorbeeld uitstapjes en activiteiten, nieuwe medewerkers of stagiaires en andere nieuwsfeiten over de opvang.