In de wet kinderopvang zijn een viertal pedagogische basisdoelen vastgelegd, beschreven door Marianne Riksen-Walraven (2004). Deze doelen omvatten de belangrijkste voorwaarden om een kind te ondersteunen in de ontwikkeling binnen de kinderopvang. De vier pedagogische basisdoelen dragen bij aan het bewaken van de kwaliteit en vormen het uitgangspunt, hoe er om wordt gegaan met kinderen. Hieronder wordt beschreven hoe Beach Kids  concreet invulling geeft aan de pedagogische basisdoelen:

  • Het bieden van emotionele veiligheid
  • Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties
  • Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties
  • Overdracht van normen en waarden

Emotionele veiligheid
Een emotioneel veilige omgeving is één van de basisvoorwaarden voor het jonge kind. Een kind dat zich veilig voelt, is in staat om te spelen, te leren en zichzelf te zijn. Hierbij gaat het om zowel de emotionele veiligheid van het individu, als om de groep. Door met kleine groepen en vaste pedagogisch medewerkers te werken, biedt Beach Kids een emotioneel veilige omgeving. Het biedt volop mogelijkheden voor één-op-één momenten tussen pedagogisch medewerker en kind en vergroot de ontwikkelingsmogelijkheden voor ieder kind. De pedagogisch medewerkers tonen betrokkenheid bij wat het kind doet, voelt en meemaakt. Zo ervaren de kinderen dat zij op de pedagogisch medewerkers kunnen rekenen, dat de pedagogisch medewerkers hen de moeite waard vinden en vertrouwen in ze hebben. Dit geeft kinderen een gevoel van veiligheid en vergroot het vertrouwen in de omgeving en zichzelf waardoor zij, vanuit die veilige basis, de omgeving durven te ontdekken en nieuwe dingen durven te proberen.

Ontwikkeling van persoonlijke competentie
Ieder kind is uniek en bouwt aan een eigen identiteit, ieder kind maakt zijn of haar eigen ontwikkeling door. Beach Kids  draagt bij aan het ontwikkelen van de zelfstandigheid, het zelfvertrouwen, de veerkracht en de flexibiliteit van de kinderen. Kinderen worden voorbereid op een rol in de maatschappij waarin zij leven, zonder het ‘kind-zijn’ uit het oog te verliezen. Door goed te kijken naar ieder individueel kind en zijn of haar behoeften, krijgt elk kind de kans zijn of haar persoonlijke competenties te ontwikkelen. Bewegingsactiviteiten spelen een belangrijke rol in het vergroten van het zelfvertrouwen en de veerkrachtigheid van kinderen; het helpt de kinderen hun gevoelens te verwerken, versterkt het concentratievermogen en stimuleert het geheugen.

Ontwikkeling van sociale competentie
Een kind is van nature sociaal, kinderen leren in de eerste plaats van elkaar. De sociale ontwikkeling komt tot stand in wisselwerking met anderen, de omgeving van het kind. Pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen in hun sociale ontwikkeling. Dit kan door het voor te doen, door te stimuleren, te coachen, te corrigeren en vooral ook door kinderen te laten zien en ervaren wat de gevolgen zijn van het eigen gedrag. Door een veilige omgeving en sfeer van vertrouwen te bieden, durven kinderen sociaal competent gedrag te laten zien. Hierin leren de kinderen ervaringen te delen, aardig te doen, samen te spelen en werken, zichzelf presenteren, keuzes maken, voor zichzelf opkomen en omgaan met conflicten.

Overdracht van waarden en normen 
De pedagogisch medewerkers hebben een belangrijke taak in het overbrengen van waarden en normen. Vaak gebeurt dit onbewust, door ‘voor te leven’. Soms gebeurt dit juist heel expliciet, waarbij normen en waarden worden uitgelegd. De belangrijkste waarde van  Beach Kids  is dat we respect voor elkaar hebben. Hieronder vallen normen als ‘we luisteren naar elkaar’, ‘we houden rekening met elkaar’ en ‘we lossen conflicten op door met elkaar te praten’. Kinderen ontwikkelen waarde- en normbesef door voorbeeldgedrag en voorbeeldtaal van de pedagogisch medewerkers en doordat er actief over gesproken wordt met de kinderen. Met ons pedagogisch beleidsplan informeren wij ouders over de basis waaruit wij handelen: respect voor de eigenheid van het kind en het stimuleren om zich breed, creatief en veelzijdig te ontwikkelen. Wij luisteren naar wat kinderen willen en handelen in het belang van het kind. Ons pedagogisch beleidsplan en de kernwaarde ‘respect hebben voor elkaar’, vormen een belangrijke basis voor de geldende normen en waarden binnen kinderdagverblijf Beach Kids . Dat betekent niet dat er geen ruimte is voor overleg en aanpassing. Wij houden, voor zover het niet in tegenspraak is met onze werkwijze, rekening met dagritme, opvoedingswijze, geloofsovertuiging en eventueel culturele gebruiken.

Brede ontwikkeling van het kind

Naast de pedagogische basisdoelen worden de diverse ontwikkelingsgebieden van ieder kind spelenderwijs gestimuleerd. Zo is er binnen Beach Kids extra aandacht voor de volgende ontwikkelingsgebieden:

Muzikale vaardigheden
De ruimte is ingericht met een muziekhoek met verschillende muziekinstrumenten, zoals: een gitaar, djembés, trom en fluiten. De kinderen kunnen hier alleen of met elkaar vrijuit muziek maken. Wekelijks komt onze muziekdocent langs om een muziekles te verzorgen voor de kinderen.

Motorische- en fysieke vaardigheden
We ondernemen met de kinderen diverse activiteiten die motorische en fysieke vaardigheden van de kinderen stimuleren. Dagelijks worden er uitstapjes gedaan naar het strand, waar ook wekelijks een ‘sport’ les verzorgt wordt door de surfschool Hart Beach. Tevens is er een samenwerking met Lindobeach, een indoor Beach Centrum. Daar kunnen we indoor met de kinderen activiteiten ondernemen. Elke twee weken komt onze dans en yogadocent langs om een dans of yoga les te verzorgen met de kinderen.

Creatieve vaardigheden
Beach Kids vind het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om zich creatief te uiten. De ruimte is ingericht met diverse schildersezels en verfmaterialen, waar kinderen zelfstandig hun creativiteit kunnen uiten. Tevens worden door het aanbieden van verschillende dagactiviteiten de kinderen optimaal uitgedaagd om hun creatieve kant te ontwikkelen. Door middel van verschillende workshops en ons activiteitenaanbod wordt er gewerkt aan deze ontwikkelingsgebieden.
Bij de ontwikkeling van zowel de pedagogische basisdoelen, als de diverse ontwikkelingsgebieden van ieder kind wordt altijd rekening gehouden met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden en de individuele behoeften van ieder kind.

Pedagogisch beleidsplan BSO 4-12 jaar