Kinderdagverblijf Beach Kids staat voor opvang van hoge kwaliteit. Dit is terug te zien in het onder andere uitgebreide pedagogisch beleid, de biologische voeding, uitdagende groepen, materialen, activiteiten en uitstapjes en het professionele team.

Daarnaast heeft Beach Kids talloze maatregelen genomen om de veiligheid en gezondheid van de kinderen, medewerkers en bezoekers te waarborgen. Er is een handboek veiligheid en gezondheid. Deze is door ouders op te vragen bij het management. Hier staan alle mogelijke risico’s in beschreven en hoe hier maatregelen voor getroffen worden.

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid en tal van protocollen hebben wij alle maatregelen en werkinstructies beschreven om gezond en veilig te werken. Het gaat hierbij om hygiënemaatregelen zoals instructies over voedselbereiding, schoonmaken of het bewaren van afgekolfde moedermelk. De veiligheidsmaatregelen en -instructies hebben voornamelijk betrekking op preventie, maar ook op toezicht, bouwkundige maatregelen en onderhoud. Door middel van overlegmomenten, coaching en begeleiding worden de pedagogisch medewerkers geïnstrueerd over de betreffende werkinstructies. Management en directie zien erop toe dat alle beleidsstukken en protocollen worden nageleefd in de praktijk.

Daarnaast komt de afdeling Toezicht Kinderopvang van de GGD jaarlijks een onaangekondigd bezoek brengen aan alle kinderopvanglocaties binnen de gemeente. Hierbij wordt op de groep geobserveerd en de pedagogische praktijk beoordeeld. Daarnaast controleren zijn of er voldoende personeel aanwezig is, of iedereen beschikt over een juist diploma en een VOG + inschrijving Personenregister en of alle nodige veiligheids- en gezondheidsmaatregelen genomen zijn en nageleefd worden. De inspectierapporten van de GGD worden openbaar gemaakt op de website van kinderdagverblijf Beach Kids.

Download ons meest recente inspectierapport KDV (jaarlijks onderzoek) hier.
Download ons meest recente inspectierapport BSO (Onderzoek voor registratie) hier.
Download ons inspectierapport (Onderzoek voor registratie) hier.
Download ons inspectierapport 2019 (jaarlijks onderzoek) hier.
Download ons inspectierapport van maart 2018 (uitbreiding kindplaatsen) hier.
Download ons inspectierapport van augustus 2017 hier.
Download ons inspectierapport van juli 2017 hier.