Loading...
Ontwikkelingsstimulering 2017-02-27T07:28:28+00:00

In de wet kinderopvang zijn een viertal pedagogische basisdoelen vastgelegd, beschreven door Marianne Riksen-Walraven (2004). Deze doelen omvatten de belangrijkste voorwaarden om een kind te ondersteunen in de ontwikkeling binnen de kinderopvang. De vier pedagogische basisdoelen dragen bij aan het bewaken van de kwaliteit en vormen het uitgangspunt, hoe er om wordt gegaan met kinderen. Hieronder wordt beschreven hoe kinderdagverblijf Beach Kids  concreet invulling geeft aan de pedagogische basisdoelen:

  • Het bieden van emotionele veiligheid
  • Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties
  • Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties
  • Overdracht van normen en waarden

Emotionele veiligheid
Een emotioneel veilige omgeving is één van de basisvoorwaarden voor het jonge kind. Een kind dat zich veilig voelt, is in staat om te spelen, te leren en zichzelf te zijn. Hierbij gaat het om zowel de emotionele veiligheid van het individu, als om de groep. Door met kleine groepen en vaste pedagogisch medewerkers te werken, biedt kinderdagverblijf Beach Kids een emotioneel veilige omgeving. Het biedt volop mogelijkheden voor één-op-één momenten tussen pedagogisch medewerker en kind en vergroot de ontwikkelingsmogelijkheden voor ieder kind. De pedagogisch medewerkers tonen betrokkenheid bij wat het kind doet, voelt en meemaakt. Zo ervaren de kinderen dat zij op de pedagogisch medewerkers kunnen rekenen, dat de pedagogisch medewerkers hen de moeite waard vinden en vertrouwen in ze hebben. Dit geeft kinderen een gevoel van veiligheid en vergroot het vertrouwen in de omgeving en zichzelf waardoor zij, vanuit die veilige basis, de omgeving durven te ontdekken en nieuwe dingen durven te proberen.

Ontwikkeling van persoonlijke competentie
Ieder kind is uniek en bouwt aan een eigen identiteit, ieder kind maakt zijn of haar eigen ontwikkeling door. Kinderdagverblijf Beach Kids  draagt bij aan het ontwikkelen van de zelfstandigheid, het zelfvertrouwen, de veerkracht en de flexibiliteit van de kinderen. Kinderen worden voorbereid op een rol in de maatschappij waarin zij leven, zonder het ‘kind-zijn’ uit het oog te verliezen. Door goed te kijken naar ieder individueel kind en zijn of haar behoeften, krijgt elk kind de kans zijn of haar persoonlijke competenties te ontwikkelen. Bewegingsactiviteiten spelen een belangrijke rol in het vergroten van het zelfvertrouwen en de veerkrachtigheid van kinderen; het helpt de kinderen hun gevoelens te verwerken, versterkt het concentratievermogen en stimuleert het geheugen.

Ontwikkeling van sociale competentie
Een kind is van nature sociaal, kinderen leren in de eerste plaats van elkaar. De sociale ontwikkeling komt tot stand in wisselwerking met anderen, de omgeving van het kind. Pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen in hun sociale ontwikkeling. Dit kan door het voor te doen, door te stimuleren, te coachen, te corrigeren en vooral ook door kinderen te laten zien en ervaren wat de gevolgen zijn van het eigen gedrag. Door een veilige omgeving en sfeer van vertrouwen te bieden, durven kinderen sociaal competent gedrag te laten zien. Hierin leren de kinderen ervaringen te delen, aardig te doen, samen te spelen en werken, zichzelf presenteren, keuzes maken, voor zichzelf opkomen en omgaan met conflicten.

Overdracht van waarden en normen 
De pedagogisch medewerkers hebben een belangrijke taak in het overbrengen van waarden en normen. Vaak gebeurt dit onbewust, door ‘voor te leven’. Soms gebeurt dit juist heel expliciet, waarbij normen en waarden worden uitgelegd. De belangrijkste waarde van kinderdagverblijf Beach Kids  is dat we respect voor elkaar hebben. Hieronder vallen normen als ‘we luisteren naar elkaar’, ‘we houden rekening met elkaar’ en ‘we lossen conflicten op door met elkaar te praten’. Kinderen ontwikkelen waarde- en normbesef door voorbeeldgedrag en voorbeeldtaal van de pedagogisch medewerkers en doordat er actief over gesproken wordt met de kinderen. Met ons pedagogisch beleidsplan informeren wij ouders over de basis waaruit wij handelen: respect voor de eigenheid van het kind en het stimuleren om zich breed, creatief en veelzijdig te ontwikkelen. Wij luisteren naar wat kinderen willen en handelen in het belang van het kind. Ons pedagogisch beleidsplan en de kernwaarde ‘respect hebben voor elkaar’, vormen een belangrijke basis voor de geldende normen en waarden binnen kinderdagverblijf Beach Kids . Dat betekent niet dat er geen ruimte is voor overleg en aanpassing. Wij houden, voor zover het niet in tegenspraak is met onze werkwijze, rekening met dagritme, opvoedingswijze, geloofsovertuiging en eventueel culturele gebruiken.

Brede ontwikkeling van het kind
Naast de pedagogische basisdoelen worden de diverse ontwikkelingsgebieden van ieder kind spelenderwijs gestimuleerd. Zo is er aandacht voor de volgende ontwikkelingsgebieden:

  • Spelontwikkeling; door vrij spel en activiteiten, het aanbod van verschillende materialen en uitdagend ingerichte groeps- en buitenruimtes worden kinderen uitgedaagd tot spel.
  • Taalontwikkeling; door communicatie, boekjes lezen, liedjes zingen en een Engelstalig programma voor de peuters wordt de taalontwikkeling optimaal gestimuleerd.
  • Cognitieve ontwikkeling; door lerend spelen, incidenteel en intentioneel leren en het gebruikmaken van alledaagse situaties als leermomenten werken de pedagogisch medewerkers aan de cognitieve ontwikkeling van de kinderen.
  • Motorische ontwikkeling; door buiten spelen, dans- yoga- en gymles zijn de kinderen bij Beach Kids altijd in beweging. Zowel de grof- als de fijn motorische ontwikkeling heeft onze aandacht!

Meer weten over hoe wij aan de pedagogische basisdoelen en verschillende ontwikkelingsgebieden werken? Download hier ons volledige pedagogisch beleid!